Language Selection

Kazakh (CIS)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Іздеу

Байланыс

Физика-техника факультеті,  Акылбеков Абдіраш Тасанұлы, декан

Мекенжайы: 010008 г. Астана, Кажымукан кошесі, 13, ғимарат №3

Телефон: +7 (7172) 709527, ішкі. 33301

E-mail: akilbekov_at@enu.kz
http://ftf.enu.kz/

Жазғы және қысқы мектептер PDF Басып шығару E-mail
Ғылым
21.02.2013 16:59

Жазғы және қысқы мектептер

Халықаралық конференциялар

2012 жылы қараша айында Жалпы және Техникалық физика кафедрасында  «Astrophysics, Gravity and Cosmology» атты бірінші Халықаралық Еуразиялық конференция болып өтті.

Мектеп –семинар

Екінші мектеп – семинар 25 мамыр – 8 маусым аралығында «Жаңа материалдар және Қазіргі өлшеу технологиялары»  тақырыбында Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ өтті.

Бұл Екінші мектеп – семинарына кафедра оқытушылары, доктаранттары және магистранттар қатысып, білім дәрежесін көтеру сертификаттарын алды.

Білім дәрежесін көтеру курстары

2. 04.2012 – 17.04.2012 аралығында Физика – техникалық факультетінің оқытушыларына арналған білім дәрежесін көтеру курстары ұйымдастырылды. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ білім дәрежесін көтеру Институтында оқытушылар  «Педагогикалық шеберлік» және сертификаттарға ие болды.

Оқытушы – профессорлық құрамның, қызметкерлердің, студенттердің, магистранттардың, докторанттардың шет елдерде сынақ мерзімінен өтуі және білім дәрежесін көтеруі:

Аты-жөні Ел Сынақ мерзімінің уақыты Бағдарлама мақсаты Сынақ мерзімінің
1 Прмантаева Б.А. Женева, Швейцария 25.09.2011-01.10.2011 Международная летняя школа «Введение в физические исследования ЦЕРН и ОИЯИ» Сертификат
2 Сахиев С.К

Женева, Швейцария

25.09.2011-01.10.2011 Международная летняя школа «Введение в физические исследования ЦЕРН и ОИЯИ» Сертификат
3 Гиниятова Ш.Г

Женева, Швейцария

25.09.2011-01.10.2011 Международная летняя школа «Введение в физические исследования ЦЕРН и ОИЯИ» Сертификат
4 Амангелди Н.

Женева, Швейцария

25.09.2011-01.10.2011 Международная летняя школа «Введение в физические исследования ЦЕРН и ОИЯИ» Сертификат
5 Тлеулесова И.К.

Женева, Швейцария

25.09.2011-01.10.2011 Международная летняя школа «Введение в физические исследования ЦЕРН и ОИЯИ» Сертификат
6 Мырзахмет М.К. Оксфорд, Великобритания 17.01.2011-17.07.2011 Стажировка по программе «Болашақ» Сертификат
7 Прмантаеа Б.А. Дубна, РФ 30.12.2010-1.02.2011 Стажировка по программе «Болашақ» Сертификат
8 Тлеулесова И.К. Дубна, РФ 30.01.2011-27.02.2011 Стажировка молодых ученых стран СНГ Сертификат
9 Тлеулесова И.К. София, Болгария 26.06.2011-02.07.2011 XXX Международный симпозиум по теории ядра Сертификат
10 Тлеулесова И.К. Дубна-Москва, РФ 10.07.2011-24.07.2011 Высшие курсы СИН-нано-2011 Сертификат
11 Прмантаева Б.А. г.Варна, Болгария 12.09.2011-19.09.2011 XXIII Международный симпозиум по ядерному компьютингу Сертификат
12 Тлеулесова И.К. г.Варна, Болгария 12.09.2011-19.09.2011 XXIII Международный симпозиум по ядерному компьютингу Сертификат
13 Баратова А.А. Прага, Чехия 25.04.2010-10.07.2010 Научная стажировка в рамках программы докторантуры Ph.D в Институте физики Академии наук Чешской республики Исследованы спектрально-люминесцентные свойства широкого класса комплексов фторидных кристаллов (14 образцов), активированных такими редкоземельными элементами как Nd3+, Eu3+, Gd3+, Tm3+. По материалам проведенных исследований идет подготовка к совместной публикации статьи.
14 Баратова А.А. Томск, Россия 29.11.2010-29.01.2011 Научная стажировка в рамках программы докторантуры Ph.D в Национальном Исследовательском Томском Политехническом университете Исследованы люминесцентные свойства широкого класса стекол -50P2O5-xZnO-(50-x)Li2O:y wt%Eu2O3+z wt% Dy2O3, активированных такими редкоземельными элементами как Eu3+, Dy3+.
15

Бекмырза К.Ж.

Томск, Россия 25.05.2010-25.08.2010 Научная стажировка в рамках программы докторантуры Ph.D в Национальном Исследовательском Томском Политехническом университете
16

Бекмырза К.Ж.

Прага, Чехия 12.09.2010-08.11.2010 Научная стажировка в рамках программы докторантуры Ph.D в Институте физики Академии наук Чешской республики
17

Бекмырза К.Ж.

Томск, Россия 29.11.2010-05.03.2011 Научная стажировка в рамках программы докторантуры Ph.D в Национальном Исследовательском Томском Политехническом университете
18

Амангельды Н.

Санкт-Петербург, Россия 08.11.2010-08.02.2011 Научная стажировка в рамках программы докторантуры Ph.D в Cанкт-Петербургском государственном университете Исследования cистематика имеющихся экспериментальных расчетных данных по упругому рассеянию ионов кислорода на ядрах 16О и 16О.
19

Ильясова Арай, студентка группы ЯФ-51

Россия, г. Дубна.

20.02.2011-20.03.2011. Научная стажировка молодых ученых государств-участников СНГ. Сертификат
20

Амиров Азизхан, студент группы Яф-51

Россия, г. Дубна.

20.02.2011-20.03.2011. Научная стажировка молодых ученых государств-участников СНГ. Сертификат
21 Оралгазынов Олжас студент группы Яф-51

Россия, г. Дубна.

20.02.2011-20.03.2011. Научная стажировка молодых ученых государств-участников СНГ. Сертификат
22 Солтабаев Бактияр студент группы Яф-51

Россия, г. Дубна.

30.01.2011-27.02.2011. Научная стажировка молодых ученых государств-участников СНГ. Сертификат

 

Ядролық физика мәселелеріне арналған І-ші Халықаралық жазғы мектебі.

Халықаралық жазғы мектеп 2011 жылдың 7-ші және 13-ші қазан аралығында Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУнің қабырғасында өтеді.

Бұл жазғы мектептің ұйымдастырушылар құрамы: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры, профессор Е.Б.Сыдыков, Физика-техникалық факультетінің деканы С.К.Тлеукенов, «Ядролық физика, жаңа материалдар және технологиялар» кафедасының меңгерушісі, профессор Б.А.Прмантаев, ҰЯО ЯФИ ғылым жөніндегі директор орынбасары Н.Т.Буртебаев, «Нұр Отан» сыртқы байланыстарды басқару бастығы С.К.Сахиев.

Second School-Seminar Novel materials & Modern measurement technologies (NM&MMT-2012)

25 MAY – 7 JUNE 2012 y.

Астана 2012

 

 

Организационный комитет

 

 

 

Organization Committee

 

Председатель Уразбаев Ж.З.

Зам. председателя А.Т.Акилбеков

А.К. Даулетбекова

М.В. Здоровец

Ж.К. Ермекова

Ф. Абуова

А. Усеинов

Е. Бихерт

З. Уматова

А. Жумажанова

 

Chair Zh.Z.Urazbayev

Vice Chair A.Akilbekov

A.K. Dauletbekova

M.V. Zdorovets

Zh. Ermekova

F. Abuova

A. Useinov

Y. Bikhert

Z. Umatova

A. Zhumazhanova

Приглашенные лектора:

 

 

 

Invited lecturers

 

Евгений Алексеевич Котомин, д.ф.-м.н., профессор, академик Латвийской АН, Институт физики твердого тела Латвийского университета,

Рига, Латвия

 

Виктор Михайлович Лисицын, д.ф.-м.н., профессор, Национальный исследовательский политехнический университет,

Томск, Россия

 

А. Хикмет Учишик, доктор наук, профессор, Bogazici университет (Американский Роберт колледж) институт био-медицинской инженерии Стамбул, Турция

 

Талгат Инербаев профессор, научный сотрудник Центра Квантовой Xимии Южнокитайского Университета г. Гуанчжоу, Китай.

 

Юрий Викторович  Малюкин д.ф.-м.н., профессор, член-корр. НАН Украины, институт сцинтилляционных материалов, Харьков, Украина

 

Владимир Джунушалиев д.ф.-м.н., профессор

 

Prof. Dr.Habil, full of Latvian Acad. Sci. Eugene Kotomin, Institute of solid state physics, University of Latvia

 

 

 

Prof. Dr. Victor Lisitsyn, National research polytechnic university, Tomsk, Russia

 

 

 

 

Prof. Dr. A. Hikmet Ucisik Bogazici University (Formerl American Robert College) Institute of Bio-medical Engineering Department of Materials-Prostheses and Artificial Organ, Istanbul-Turkey.

 

Prof. Talgat Inerbayev, Center of Quantum Chemistry, Southem China Normal University, Guanchgou, China

 

 

Prof. Dr. Yu.V. Malukin, corresponding member of NAS of Ukraine, Institute of scintillation materials, Kharkov, Ukraine

 

 

Prof. Dr. Dzhunushaiev Vladimir

 

 

Мектеп бағдарламасы - Семинара School-Seminar program

 

Пятница, Май 25, 2012 Friday, May 25, 2012

 

9:00

Открытие семинара председателем

Уразбаев Ж.З.

Opening by chairman Zh.Z .Urazbayev

 

 

9:15 – 11:00

Prof. A. Hikmet Ucisik,

“Microstructural characterization methods used in material science and their applications to the bio-medical materials

 

 

 

11:00-11:15

Кофе-брейк Coffee-break

 

 

11.15-13:15

Prof. E.А. Kotomin

Расчеты дефектов в кристаллах АВО3 перовскитов «их первых принципов».

 

 

13:15-15:00

Обед Lunch

 

 

15:00-17:00

Prof. A. Hikmet Ucisik

“ENERGY RELATED MATERIAL PROBLEMS:

Fracture, Brittle Fracture, Impurity Induced Fracture, Environmental Effect on the Deformation and Fracture

 

 

Понедельник, Mай 28, 2012Monday, May28, 2012

 

9:00 – 11:00

Prof. E. А. Kotomin.

Моделирование интерфейсов металла оксида.

 

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк Coffee-break

 

 

 

11:15 – 13:15

Prof. A. Hikmet Ucisik

BIOMATERIALS SCIENCE and TECHNOLOGIES: Impact to the Medicine (The Need to the Bio-medical Materials Technologies)

 

 

 

13:15 – 15:00

Обед Lunch

 

 

 

15:00 – 17:00

Проф.В.М. Лисицын

Тепловые источники излучения: принципы, конструкции, применения.

 

 

 

 

 

Вторник, Май 29, 2012 Tuesday, May 28, 2012

 

9:00 – 11:00

Проф. Ю.В. Малюкин

Новейшие люминесцентные технологии в биологии и медицине. Получение и реальное строение молекулярных наноклатеров (J-агрегаты, мицеллы, липосомы).

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк Coffee-break

 

 

11:15 – 13:15

Проф. E. А. Котомин. Идея горючих ячеек (full cell) и их моделирование

 

 

13:15 – 15:00

Обед   Lunch

 

 

15:00 – 17:00

 

Prof. A. Hikmet Ucisik ALTERATIONS of MATERIAL SURFACES (to Obtain New Properties Resisting to Extreme Conditions, to Improve Service Life and to Decrease Economical Loss…) (Among Several Candidates, Two Examples, “Boronizing”, “Micro-Arc Oxidation” Methods for Coating on Metals… What Would be the Future, Ideas…)

 

 

 

 

Среда, Май30, 2012 Wednesday 30, 2012

9:00 – 11:00

Проф. Е.А.Котомин

Дефекты в слоистых перовскитах вызванная ими нестабильность кристаллов.

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк   Coffee-break

 

11:15 – 13:15

Проф. Ю.В. Малюкин

Экситонные возбуждения в J-агрегатах. Эффект ”narrowing by motion”. Андерсоновская локализация экситонов под действием статического беспорядка.

 

 

15:00 – 17:00

Проф. В.Джунушалиев

Непертурбативное квантование в квантовой хромодинамике и гравитации

 

 

 

 

Четверг, Май31, 2012Thursday, May 31, 2012

9:00 – 11:00

Проф. Ю.В. Малюкин.

Экситон-фононное взаимодействие в J-агрегатах. Автолокализация экситонов.

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк   Coffee-break

 

11:15 – 13:15

Проф. Е.А.Котомин

Проблемы моделирования новых типов ядерного горючего.

 

 

 

13:15 – 15:00

Oбед   Lunch

 

15:00 – 17:00

Проф. Лисицын В.М.

Люминесцентные лампы: принципы, конструкции, схемы включения, применения

 

 

Пятница, Июнь 1 , 2012Friday, June 1, 2012

9:00 – 11:00

Проф. Малюкин Ю.В.

Экситонный транспорт в J-агрегатах.

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк   Coffee-break

 

 

11:15 – 13:15

Проф. Е.А.Котомин

Моделирование окисления поверхности нитрида урана

 

13:15 – 15:00

Обед  Lunch

 

15:00 – 17.00

Проф. В.М. Лисицын

Импульсные источники света.

 


Понедельник, Июнь3, 2012Monday, June 3, 2012

 

9:00 – 11:00

Проф.Т. Инербаев

Компьютерное моделирование материалов: пространственная и временная иерархия. Типы моделей: квантово-механически, атомные, мезоскопические и континуальные. Мультимасштабные методы.

 

 

11:10-11:15

Кофе-брейкCoffee-break

 

 

11.15-13:15

Проф. В.М. Лисицын

Светодиоды: принципы, предельные возвожности, конструкции, применения

 

 

13:15-15:00

Обед   Lunch

 

 

15:00-15:30

А.Русакова

Влияние деформации и облучения на структурно-фазовые состояния и механических свойства нержавеющих сталей., сталей 110Г13Л и сплава 36НХТЮ

 

 

ВТОРНИК, Июнь4, 2012 Tuesday, June 4, 2012

 

9:00 – 11:00

Проф. Т. Инербаев

Теория функционала плотности. Основы теории и применение для расчета свойств молекул и твердых тел.

 

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк   Coffee break

 

 

11:15 – 13:15

Проф. В.М. Лисицын

Старение источников света. Сопоставление источников света.

 

 

13:15 – 15:00

Обед Lunch

 

 

15:00 – 16:00

М.В. Здоровец

M Zdorovets Accelerator DC-60

 

 

 

 

Среда, Июнь5, 2011 Wednesday, June 5, 2012

 

9:00 – 11:00

Проф. Т. Инербаев

Оптические свойства полупроводниковых квантовые точек.

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк Coffee break

 

 

11:15 – 13:15

Проф. Лисицын

Компактные лампы.

 

 

13:15 – 15:00

Обед   Lunch

 

 

15:00 – 17:00

 

Проф. В.Джунушалиев

Бранные модели в гравитации

 

 

Четверг, Июнь 7, 2012 Thursday, June 7, 2012l

 

 

9:00 – 11:00

Проф. Лисицын

Газоразрядные лампы.

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк Coffee break

 

11:15 – 13:15

Обед   Lunch

 

15:00 – 15.30

А. Абдрахметова (по материалам докторской диссертации)

Ainash Abdrakhmetova (based on PhD thesis)

 


Приложение2

Программа Семинара

 

Понедельник, декабрь5, 2011

 

 

 

 

День открытия

 

 

9:00

Открытие семинара председателем А.Т. Акилбековым

 

 

9:15 – 11:00

Проф. Осадько И.С.

 

 

11:10-11:15

Кофе-брейк

 

 

11.15-13:15

Проф. Дудельзак А.

 

 

13:15-15:00

Обед

 

 

15:00-17:00

Проф.Маникс Я.

 

 

ВТОРНИК, Декабрь6, 2011

 

9:00 – 11:00

Проф. Осадько И.С.

 

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

 

 

11:15 – 13:15

Проф. Дудельзак

 

 

13:15 – 15:00

Обед

 

 

15:00 – 17:00

Проф. Маникс

 

 

 

 

 

 

Среда, Декабрь7, 2011

 

9:00 – 11:00

Проф. Осадько И.С.

 

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

 

 

11:15 – 13:15

Проф. Дудельзак А.

 

 

13:15 – 15:00

обед

 

 

15:00 – 17:00

 

Проф. Маникс

 

 

 

17:00 – 18:30

Мастер-класспроф. Маникса Я.

 

 

 

 

 

 

Чеиверг, декабрь8, 2011

9:00 – 11:00

Проф. Дудельзак

 

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

 

 

11:15 – 13:15

Проф. Маникс

 

15:00 – 17:00

Проф. Осадько

 

17:00 – 18:30

Мастер=класспроф. Осадько

 

 

Пятница, Декабрь9, 2011

9:00 – 11:00

Проф. Дудельзак

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

 

11:15 – 13:15

Проф. Маникс Я.

 

 

13:15 – 15:00

обед

 

15:00 – 17:00

Проф. Осадько И.С.

 

 

Суббота, Декабрь10, 2011

9:00 – 11:00

Круглый стол

 

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

 

 

 

11:15 – 13:15

Мастер-класспроф. Маникс Я.

 

 

13:15 – 15:00

Обед

 

 

15:00 – 19:00

Экскурсия

 

  

Alma Dauletbekova

Tel.: (+7-7172) 35 38 06 (60-05) или342013

E-mail: Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны қарау үшін Сізде Javascript қосулы болуы керек

LAST_UPDATED2